Rettsavgjørelser - Bjorliulykka

Redusert straff for føreren av tråkkemaskina.

Saken ble behandlet i Nord-Gudbrandsdal tingrett som avsa dom 10.11.04.

Etter en samlet vurdering kom tingretten til at tiltalte ikke opptrådte tilstrekkelig aktsomt i den foreliggende situasjon ved å rygge maskinen uten å forvisse seg om blindsoner og forvisse seg om at ryggingen kunne skje uten skade og fare for andre og at han derfor har utvist straffbar uaktsomhet.

 Kort om saken

Tingrettens behandling av saken er omtalt i Skiheisen nr. 62.

Fra tingrettens behandling har vi hentet følgende hendelsesforløp:
Ulykken skjedde påskeaften 2004. Den øvre delen av anlegget var stengt grunnet dårlig vær. I forbindelse med at været bedret seg, ble det besluttet å åpne heisen. Etter å ha preparert heistraseen og øvrige skiområder, kjører tråkkemaskinene sakte nedover en nedfart som var åpen for publikum. I det sjåføren nærmet seg en hengkant, besluttet han å krysse nedfarten for å komme over på den andre siden. Ved hengkanten var det relativt flatt og oversiktlig. I det han var 8 – 10 meter fra hengkanten, og helt i høyre utkant av nedfarten og i et upreparert område, så den tiltalte sjåføren at han måtte rygge for å svinge maskinen mot venstre, da det var kommet mye kram og løs snø i maskinenes belter. På det tidspunkt da maskinen var i ferd med å stoppe, befant den 4 årige piken seg 3-5 meter bak maskinen. Hun og hennes far hadde fulgt med maskinen nedover og Rebekka hadde dels kjørt i preppesporet, dels utenfor i en avstand av 30-40 meter. Faren – som lå 5-10 meter bak datteren - innså den farlige situasjonen og kom raskt bort til datteren. Han sto mellom datteren og maskinen og ropte og veivet med armene for å varsle sjåføren, men ble ikke sett. Samtidig prøvet han å skyve datteren vekk, men dette var for sent i det maskinen rygget over både far og datter. Datteren omkom i forbindelse med hendelsen, mens faren fikk omfattende bruddskader.
Sjåføren har forklart at han stoppet maskinen, løftet opp fresen, kikket i sidespeil og bakspeil og kikket gjennom bakvindu før han rygget. Sjåføren så ingen personer i nærheten av maskinen og mente det derfor var forsvarlig å rygge.

Tingrettens dom
Saken ble behandlet i Nord-Gudbrandsdal tingrett som avsa dom 10.11.04.
Etter en samlet vurdering kom tingretten til at tiltalte ikke opptrådte tilstrekkelig aktsomt i den foreliggende situasjon ved å rygge maskinen uten å forvisse seg om blindsoner og forvisse seg om at ryggingen kunne skje uten skade og fare for andre og at han derfor har utvist straffbar uaktsomhet.
Flertallet anser at tiltalte ved sin handling har handlet grovt uaktsomt. Straffen settes til fengsel i 10 måneder hvorav 5 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.
Videre dømmes tiltalte til tap av retten til å føre motorvogn og førerkortfri motorvogn i en periode på 3 år. Tiltalte dømmes til å betale oppreisningserstatning på til sammen 130.000 til foreldrene.
Saken ble anket inn for Lagmannsretten med påstand om at kjøreren ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt og at straffen nedsettes samtidig som kravet om oppreisningserstatning ikke tas til følge.

Lagmannrettes dom
Det sentrale spørsmålet for lagmannsretten er om førerens uaktsomme opptreden er å karakterisere som grov. Utgangspunktert for kjøringen var at føreren skulle kjøre lenger ned i bakken for å bistå en person som var skadet. I forbindelse med denne kjøringen oppsto det et behov for å rygge for å unngå at maskinen ble stående på kanten av henget samtidig som det ikke var forsvarlig å kjøre ned henget. I følge alpinanleggets instruks fantes det ikke noe forbud mot rygging av maskiner i åpningstiden for publikum, men reglene understreker den særlige faren ved rygging og den skjerpende aktsomhetsplikt som av den grunn påhviler føreren.
Det helt sentrale spørsmålet for lagmannsretten blir hvilke handlingsalternativer hadde føreren og hvilke rettslig konsekvens i forhold til aktsomhetsvurderingen det må ha at han ikke fulgte noen av de alternativene han hadde.

Alternativ nr. 1 ville være å gå ut av maskinen og forsikre seg om at det ikke var noe bak maskinen. Etter rettes vurdering vurdering ville ikke dette ført til noen vesentlig større sikkerhet ved den senere ryggingen ved at det kunne komme folk nær maskinen når føreren var tilbake inne i maskinen.

Alternativ 2 ville være å tilkalle en eller flere skiløpere som vakt. Dette ville kunne gi økt sikkerhet, men heller ikke en slik løsning ville være helt sikker. Det ville ikke være direkte kontakt mellom føreren og vaktene. Varsling ville kunne være vanskelig dersom det hadde kommet skiløpere raskt.
Alternativ 3, og det som etter lagmannsretten syn ville være det sikreste alternativet, ville være å tilkalle en hjelpemann med radioforbindelse til føreren. Det hadde føreren en mulighet til, men gjorde det ikke. Hadde han gjort dette, ville han antagelig ha gjort det som var mulig for å forhindre farefulle situasjoner og i så fall hadde det neppe vært grunnlag for å fastslå noe uaktsomhetsans overhodet. Etter en samlet vurdering, hvor det særlig er lagt vekt på den spesielle fare en rygging med prepareringsmaskinen innebar, den situasjon føreren var i, det han rent faktisk gjorde for søke å hindre at det kunne oppstå farefulle situasjoner og de handlingsalternativer han hadde, er lagmannsretten kommet til – dog under tvil - at det ikke er grunnlag for å reise sterke bebreidelser mot føreren for mangel på aktsomhet ved at han ikke tilkalte hjelp ved den kortvarige ryggingen.
At ryggingen fikk et så tragisk utfall, kan alene ikke innebære at det kan konstateres grov uaktsomhet. Føreren ble etter dette straffet etter simpel uaktsomhet.
Ut fra almenpreventive hensyn blir imidlertid føreren likevel å idømme en lengre fengselsstraff. I skjerpende retning ble det lagt særlig vekt på de tragiske utfallet av kjøringen med tap av et lite barn


Dommen ble fengsel i 5 måneder hvorav 120 dager gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Føreren ble frikjent for oppreisningskravet. Retten opprettholdt tingrettens dom mot forbud om å føre førererkortfri motorvogn i 3 år. Føreren idømmes
ikke saksomkostninger. Dommen var enstemmig.

Mine kommentarer
Høsten 1995 utarbeidet ALF anbefalte retnimngslinjer for bruk av prepareringsmaskin
og snøscooter i alpinanlegg.
Retningslinjene ble sendt medlemme. Retningslinjene baserte seg på erfaringene fra en dom som gjaldt en ryggeulykke med tråkkemaskin i Trysilfjellet.

Et viktig poeng i retningslinjene er at ved eventuell rygging i nedfarter som er åpne for publikum, skal hjelpemann være tilstede med radioforbindelse til kjører. Hadde retningslinjene vært praktisert i denne saken, ville, som rettene uttykker det ” han (føreren) antagelig ha gjort det som var mulig for å forhindre farefulle situasjoner og i så fall hadde det neppe vært grunnlag for å fastslå noe uaktsomhetsans overhodet.”

Andreas Rødven

Søk

Diverse:

LES SKIHEISEN NR: 100 HER

SKIPATRULJEKURS 27-30. NOVEMBER

ALF NYHETSBREV OKTOBER

ALPINMESSE IGJEN I VÅR! 23. 24 MAI 2018

210Fnuggstjernemedtekst

Oppdatert informasjon om vær, føre, åpne bakker/heiser, åpningstider og mye annet fra over 130 norske anlegg: Du har vel lastet ned fnugg, alpinbransjens egen digitale informasjonstjeneste? Tjenesten kan lastes ned i App Store og Google Play, alternativt gå inn på www.fnugg.no Velkommen ut! 

 ALF kurs

ALF tilbyr følgende kurs i sesongen 2017/18: Driftslederkurs Skitrekk, Driftslederkurs Stolheis, Redningssamling, Kriseseminar, Skipatruljekurs, Preppekurs, Parkbyggerkurs. Datoer og nærmere informasjon legges fortløpende ut på ALF´s hjemmeside (kurs) og det informeres også i sosiale medier, i vårt nyhetsbrev etc. Invitasjoner sendes i tillegg til ALF´s medlemmer per e-mail. 

Snøskredskolen

Kontakt oss:

Alpinanleggenes Landsforening

 Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norge

Telefon +47 22 46 46 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

LogoSBF liten

Vår samarbeidspartner Skiskolenes bransjeforbund

Gjensidige logo vertVår samarbeidspartner Gjensidige Forsikring